CHỈ XƠ DỪA VÀ XƠ DỪA ÉP KIỆN


Qui Cách: 

Theo kiện hoặc yêu cầu khách hàng

Chất Lượng: 

Công Dụng: 

Năng Lực Đáp Ứng: 


Dufaco coco fiber